.יקסנישומ ש"ע חותיפו רקחמל זכרמה ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
mop@ort.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ